I feel - Free Template by www.temblo.com

Herzlich Willkommen auf meiner Seite. Ich würde mich über einen Besuch und einen Eintrag in meinem Gästebuch freuen.

Miłośc !

Miłośc jest zawsze czuła i cierpliwa.
Nigdy nie zazdro
ści.
Mi
łość  się nie przechwala i nie jest zarozumiała .
Nigdy nie jest nieuprzejma i samolubna .
Nie obra
ża się i nie jest zawzięta .
Mi
łość nie czerpie przyjemnośći z grzechów innych...
...ale ca
ła jest prawda .
Zawsze skora do wybaczania,
pe
łna wiary i nadziei...
...przetrwa wszystko...
...co kolwiek nadejdzie .

16.6.07 22:31
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfgen

Home

© 2007 Free Template by www.temblo.com. All rights reserved.
Design by Creative Level.net. Host by myblog